Всички онлайн магазини подлежат на регистрация в НАП до 29.03.2019 г.

За целта е създаден специален регистър на НАП. Промените са приети с  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства обнародвана в ДВ брой: 80, от дата 28.9.2018 г.

Текстът който касае регистрацията на онлайн магазини е следния:

Параграф 29. Създава се глава седма „г“ с чл.52м и 52н:

„Глава седма „г“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 52м. (1) Лице по чл.3, което извършва продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използва собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет, преди започване на дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин подава информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 33.

(2) Информацията по ал. 1 се подава отделно за всеки електронен магазин, чрез който се извършват продажби.

(3) При промяна на данните по ал. 1 актуална информация се подава в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

(4) При прекратяване на дейността по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин информация за това обстоятелство се подава по реда на ал. 1 в 7-дневен срок от прекратяване на дейността.

Чл. 52н. Лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, са длъжни да съхраняват в сроковете по чл.38, ал. 1 от ДОПК създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни.“

На пръв поглед едно от първите противоречия които поражда новата наредба е текстът на чл. 52н, а именно конфликт с Наредбата за защита на личните данни и прословутия еврорегламент GDPR. От една страна съгласно Наредбата на НАП сме длъжни да съхраняваме базата данн /БД/ на онлайн магазина непроменена 5г. От друга съгласно GDPR сме длъжни да изтрием всички лични данни за клиента от БД при изрично волеизявление от негова страна.

В интернет пространството започнаха всякакви спекулации относно промяната в Наредба № Н-18 някои от които граничат с откровена истерия. Аз ще се въздържа да наливам допълнително масло в огъня, но не мога да не отбележа, че прави впечатление, че промените в данъчното ни законодателство се правят на парче, без да се синхронизират с европейските директиви и останалата част от националното ни законодателство.

По-долу прилагам примерно Искане на НАП за представяне на документи и писменни обяснение от задължено лице касаещо собственици на онлайн магазини.

Бих искал да попитам господата от НАП какво се случва с множеството онлайн магазини базирани на системи с отворен код като Woocommerce, Magento, Opencart и други ако те не отговарят на техническите им изисквания за достъп, формат на информацията която подават и БД?!

Може би ще ги задължите да мигрират към „правилните“ и одобрени от НАП системи на „нашите хора“ които разбира се са платени?!

Сбогом свободен код, сбогом GPL лиценз, сбогом свобода на избор!

Това е само малка част от въпросите които възникват около промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Нека всеки сам си направи изводите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

  • Съгласно изискванията на Наредбата на регистрация подлежат всички онлайн магазини и канали за онлайн продажби в т. ч. – eMag, Amazon, eBay, Aliexpress и др. такива. С други думи ако сте регистриран търговец в някоя от споменатите платформи трябва да подадете отделно заявление за регистрация за всеки от каналите в който имате регистрация.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Приложение № 33
  2. Искане на НАП за представяне на документи и писменни обяснение от задължено лице

 

Необходима ви е помощ за регистрация на вашия онлайн магазин в НАП?

Ние предлагаме услугата Попълване на заявление за регистрация на онлайн магазин в НАП

Представлява ли Онлайн магазина Софтуер за управление на продажбите в търговски обект /СУПТО/?

Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажбите“ чрез използване на софтуер за управление на продажбите в търговски обект е процес по автоматизирана обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги, включващ проследяване на движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

Ето и тълкуванието на НАП по въпроса:

Пример 6

Задължено лице извършва продажби на стоки чрез електронен магазин. За всяка направена поръчка от клиенти на електронния магазин в базата данни се съхранява информация за вида, наименованието, единичната цена, количеството и общата стойност  на поръчаните стоки. Отразява се статусът на всяка поръчка от заявяването й до предоставянето на стоките на клиента.  

Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.

Някои пояснения:

  • Ако в онлайн магазина ви разполагате с метод за разплащане единствено  – Плащане по банков път/Директен банков превод/По банкова сметка или Наложен платеж чрез Лицензиран пощенски оператор /да не се бърка с обикновения наложен платеж/ с който имате сключен договор за такава услуга, то в този случай Онлайн магазина ви НЕ Е СУПТО;
  • Ако в онлайн магазина ви имате методи за разплащане  – Наложен платеж /когато не е чрез Лицензиран пощенски оператор/, Плащане с дебитни/кредитни карти, Плащане с чек и други подобни, или комбинация от всички посочени, то в този случай Онлайн магазина ви е СУПТО и следва да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.
  • Тълкувание на НАП относно регистрация на онлайн магазин който не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон /например: банкови парични преводи и пощенски парични преводи/ – „Следва да се има предвид, че лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон /например: банкови парични преводи и пощенски парични преводи/, не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г. Единствено по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП поддържа и е достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006г.“

Коментар на автора:

Дали ни харесва или не това са актуалните нормативни изисквания към собствениците на онлайн магазини. Това е поредния удар върху малкия и среден бизнес доколкото такъв все още има в България. Бандитската върхушка в услуга на определени лобистки кръгове /производителите на фискални устройства и не само/ прокарва поредния административен произвол чиито единствен ефект ще бъде съсипването на хиляди малки бизнеси и облагодетелстване на малка група лобистки фирми които ще спечелят от цялата кампания, тъй като търговците за пореден път през последните няколко години ще трябва да сменят своите фискални устройства и Софтуер за управление на продажбите. Единствения начин да спрем този произвол е като протестираме, а най-добре като изхвърлим завинаги тази продажна паплач която се е окопала вече 30 години в държавното управление и съсипва Държавата ни методично и настървено с еничерски хъс!


Авторът на тази статия е Магистър по „Финансов мениджмънт“ от СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов